ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

Source of Knowledge for a Lifetime

ยาวชีวํ ภูมิปญฺญา ฐานํ

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

เพิ่มประสบการณ์ด้วยกิจกรรม สร้างคุณธรรมนำปัญญา

โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น
การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น
การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ